Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

CENTRALNA KOMISJA FINANSOWA

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

USTAWA – Służba finansowa

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców.

PRZEDMOWA

Ustawa około-konstytucyjna obejmuje część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, a która musi być gotowa do zainstalowania wraz z innymi, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy więc do konkretów.

Poniżej jest projekt Ustawy o Służbie finansowej.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski

USTAWA

Służba Finansowa

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.
Służba Finansowa opiera się na Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ, którą stosuje bezpośrednio, czyli, że stosuje się Rozdział VII.

Art. 2.
Niniejsza Ustawa obejmuje przepisy, których nie reguluje Konstytucja RZECZPOSPOLITEJ.

Art. 3.
Centralna Komisja Finansowa współpracuje z właściwą Komisją Sejmową, Ministerstwem
Finansów oraz Prezydentem.

Art. 4.
Organem wykonawczym służby finansowej jest Centralne Biuro Finansowe, zwane dalej „CBF”, zarządzane przez Centralną Komisję Finansową, zwaną dalej „CKF”.

Art. 5.
Wynagrodzeniem za pracę Prezesa CKF jest dziesięciokrotność Dywidendy Społecznej.

Art. 6.
Wynagrodzenia pozostałych członków CKF ustala parlament.

Rozdział 2

Organizacja Centralnej Komisji Finansowej

Art. 7.
Organami CKF są:
1. Prezes CKF.
2. Zarząd CKF.

Art. 8.
Kadencja Prezesa CKF zaczyna się po złożeniu przez niego przysięgi wobec Sejmu, o następującej treści:

„Przysięgam i ślubuję uroczyście Narodowi Polskiemu, że jako Prezes Centralnej Komisji
Finansowej, będę pracował wyłącznie dla dobra narodu i państwa, strzegł jego
suwerenności finansowej, sumiennie wykonywał wszelkie obowiązki służące
zachowaniu wolności i niepodległości oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.

Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od tegoż Narodu i Państwa czujnie
odwracać, godności imienia tegoż Narodu i Państwa strzec niezachwianie,
sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się
niepodzielnie.”

Art. 9.
Podstawowym zadaniem CKF jest dokonanie (nieustanne dokonywanie) inwentaryzacji i monetyzacji (wyrażaniu wartości majątku w pieniądzach), naszej narodowej rzyczywistości, majątku trwałego i rzeczywistej zdolności produkcyjnej dóbr w posiadaniu Państwa i jego mieszkańców.

Art. 10.
CKF powołuje w wyniku konkursu Prezesa Państwowego Banku Polskiego, zwanego dalej CBP.

Art. 11.
CKF powołuje fachową komisję nadzoru na działalnością CBP w porozumieniu z odpowiednią pod względem kompetencji komisją sejmową.

Rozdział 3

Przepisy kompetencyjne CKF

Art. 12.
CKF w sprawowaniu służby nad podległymi jej jednostkami, posługuje się wydawanymi przez siebie rozporządzeniami, zgodnymi pod względem merytorycznym z Najwyższym Prawem –
Konstytucją RZECZPOSPOLITEJ.

Art. 13.
CKF prowadzi stały nadzór nad Gminnymi Oddziałami CBF w zakresie merytorycznym i rzeczowym.

Art. 14.
CKF sprawuje swój nadzór poprzez wydawanie im rozporządzeń i kontrolę ich rzeczowego wykonania, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 15.
Kontrola działalności podległych CKF jednostek, odbywa się przez zabezpieczone przed ingerencją obcych, łącza cyfrowej komunikacji. 
Elementarz
Kredytu Społecznego

(Str. 48 ks. GLOBALNE OSZISTWO i drogi wyjścia)
Autor Louis Even. (uczeń Douglasa)

Bogactwo jest rzeczą; pieniądz jest znakiem.
Znak powinien odzwierciedlać rzecz.

"Ci, którzy kontrolują pieniądz i kredyt, stali się panami naszego Życia... Bez ich zgody nikt nie może nawet oddychać."
(Pius XI)

Bankier jest twórcą oraz niszczycielem pieniądza. Tworzenie pieniędzy jest aktem suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.


USTAWA (po lewej stronie) jest AKTEM WYKONAWCZYM powyższej sentancji - dotyczącej tworzenia pieniędzy.
===========================================
Kreator stron internetowych - przetestuj