Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Centralne Biuro Finansowe

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

USTAWA – Centralne Biuro Finansowe

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców.

PRZEDMOWA

Obejmuje część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, gdzie skupiamy się na Ustawach, których jest dwanaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt Ustawy o Centralnym Biurze Finansowym.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski.

USTAWA

Centralne Biuro Finansowe

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.
Centralne Biuro Finansowe zwane dalej „CBF” jest organem podległym i zarządzanym
bezpośrednio przez Centralną Komisją Finansową zwaną dalej „CKF”.

Art. 2.
Dyrektora Generalnego CBF mianuje CKF w pełnym składzie po pozytywnym zaopiniowaniu
kandydata przez specjalną komisję kwalifikacyjną, złożoną z przedstawicieli odpowiedniej Komisji Sejmowej – ekspertów od polityki finansowej państwa.

Art. 3.
 Kadencja Dyrektora Generalnego CBF trwa osiem lat.

1.  Ta sama osoba może być Dyrektorem Gen. Tylko przez jedną  kadencję.

2.  Kadencja Dyrektora Generalnego wygasa:

  a.  po upływie 8-letniej kadencji,

  b.  w razie śmierci,

  c.  w razie złożenia rezygnacji,

  d.  w razie odwołania.

Art.4.
Odwołanie Dyrektora Gen. Może nastąpić, gdy:

1.  nie wypełnia on obowiązków na skutek długotrwałej choroby,

2.  został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej,

3.  został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione  przestępstwo.

Art. 5.
 Dyrektora Generalnego w czasie jego nieobecności zastępuje jego pierwszy zastępca.

1.  Zastępców Dyrektora Gen. Mianuje Prezes Centralnej Komisji Finansowej

2.  Zastępcy kierują wyznaczonymi przez Dyrektora Gen. Działami  pracy w Centralnym Biurze Finansowym.

Rozdział 2

Organizacja Centralnego Biura Finansowego.

Art. 6.
Centralne Biuro Finansowe składa się z Centrali jako głównego organu wykonawczego.

1. Gminnych Oddziałów CBF – podporządkowanych bezpośrednio Centrali.
2. Wojewódzkich Oddziałów CBF - podporządkowanych bezpośrednio Centrali.


 Art. 7.
Gminne Oddziały CBF są jedynym organem rejestrującym fakty produkcji i konsumpcji podmiotów działających na terenie Gminy. Sposób rejestracji ustala Ustawa.

Oddziały wojewódzkie koordynują sprawy przekraczające kompetencje oddziałów Gminnych w porozumieniu z Centralą - CBF.

Art.8.
Gminne Oddziały CBF informują na bieżąco Centralę o wszelkich ruchach pieniądza, wynikających z rejestracji faktów produkcji i konsumpcji.

Art. 9.
Wojewódzkie Oddziały CBF organizują rozliczenia tych faktów produkcji i konsumpcji, które przekraczają terytorialnie terytorium gminne.

Art. 10.
Centralne Biuro Finansowe organizuje rozliczenia tych faktów produkcji i konsumpcji, które przekraczają terytorium jednego województwa. 
Kreator stron internetowych - przetestuj