Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Centralny Bank Polski

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

USTAWA – Centralny Bank Polski

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców.

PRZEDMOWA

A obejmuje część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, skupiamy się na Ustawach, których jest dwanaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt Ustawy o Centralnym Banku Polskim.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ (projekt).

USTAWA

Centralny Bank Polski

Rozdział 1

Przepisy Ogólne

Art. 1.

Centralny Bank Polski jest jednostką niezależną od rządu, podległą bezpośrednio pod Centralną Komisję Finansową, która jest pierwszą Służbą finansową, realizującą wszelkie potrzeby finansowe Państwa.

Art. 2.
Centralny Bank Polski, zwany dalej „CBP” jest Centralnym Bankiem Nowego Państwa Polskiego posiadającym następujące prerogatywy:

1. Posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym.

2. Podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.

3. Działalność CBP jest prowadzona na całym obszarze Państwa Polskiego.

4. Siedzibą CBP jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 3.
Bezpośredni nadzór nad działalnością CBP sprawuje Centralna Komisja Finansowa, zwana dalej „CKF”.

Art. 4.
Podstawowym celem działalności CBP jest fizyczny obrót środkami płatniczymi oraz depozytami finansowymi z poszanowaniem własności złożonych w nim walorów.

Do zadań CBP należy także:

1. Organizowanie rozliczeń pieniężnych.

2. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa.

3. Regulowanie płynności rynku.

4. Kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego.

5. Opracowywanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez CKF oraz określonych ustawami.

Rozdział 2

Organizacja CBP

Art. 5.
Organami CBP są:

1. Prezes CBP.

2. Zarząd CBP.

Art. 6.

1. Prezesa CBP powołuje Prezydent na wniosek Centralnej Komisji Finansowej, na pięcioletnią kadencję.

2. Ta sama osoba nie może być Prezesem CBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

3. Prezes CBP obejmuje obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi następującej treści:

Obejmując obowiązki Prezesa Centralnego Banku Polskiego, przysięgam i ślubuję uroczyście, że jako Prezes CBP, będę strzegł mienia tegoż Narodu i Państwa, pracował wyłącznie dla jego dobra.

Przysięgam i ślubuję uroczyście Narodowi Polskiemu, sumiennie wykonywać wszelkie obowiązki służące zachowaniu wolności i niepodległości oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.

Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od tegoż Narodu i Państwa czujnie odwracać, godności imienia tegoż Narodu i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie.”


4. Kadencja Prezesa CBP wygasa:

  a) po upływie okresu pięcioletniego,

  b) w razie śmierci,

  c) w razie złożenia rezygnacji,

  d) w razie odwołania.

5. Odwołanie Prezesa CBP może nastąpić, gdy:

  a) nie wypełnia on swych obowiązków na skutek długoletniej choroby,

  b) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo,

  c) Trybunał Najwyższy orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.

Art. 7.

1. Prezesa CBP w czasie jego nieobecności zastępuje wiceprezes CBP – pierwszy zastępca Prezesa CBP.

2. Wiceprezesów CBP i członków zarządu CBP powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek Prezesa CBP, po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatów, przez Prezesa Centralnej Komisji Finansowej.

3. Wiceprezesi CBP kierują wyznaczonymi przez Prezesa CBP działami pracy CBP. 
Kreator stron internetowych - przetestuj