Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Fakty Produkcji i Konsumpcji

EKONOMIA GOSPODARKI PAŃSTWA POLSKIEGO

Bez lichwy i podatków  czyli WSPÓLNOTA FINANSOWA
(Solidarność Społeczna w Ekonomii i Polityce)

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

Ustawa – Fakty Produkcji i Konsumpcji - Rejestracja

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców.

PRZEDMOWA

W przedmowie przedstawiłem CEL, do którego dąży nasz tworzony oddolnie Ruch Społeczny, a jest nim zainstalowanie w Polsce nowego, zupełnie NOWEGO ustroju, od ZERA, czyli na ściernisku po „bankierach” i partyjnych oszustach.

EKONOMIA

Obejmuje część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, w części  skupiamy się na Ustawach, których jest dwanaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt Ustawy o Rejestracji Faktów Produkcji i Konsumpcji.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski  (projekt).

USTAWA

Fakty Produkcji i Konsumpcji - Rejestracja.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Podstawowe akty prawne dla ustawy to:

1. Konstytucja Nowej Polski.

2. Służba Wykonawcza.

3. Służba Finansowa.

4. Służba sądownicza.

Art. 2.
Gdy mówimy o faktach produkcji i konsumpcji, należy przez to rozumieć:

1. Do faktów produkcji należą produkty rynkowe a także usługi.

2. Do fatów konsumpcji należą produkty rynkowe, czyli towary będące w obrocie rynkowym, w tym dostawa energii, łączności i wszelkiego rodzaju usługi.

Art. 3.
Organem rejestrującym te fakty jest Gminny oddział Centralnego Biura Finansowego w skrócie „CBF”.

Art. 4.
CBF rejestruje w pierwszej kolejności podmioty gry rynkowej, działające na podległym terenie. Rejestr ten prowadzi Gminny Oddział CBF.

Art. 5.
Każdy podmiot w czasie rejestracji otrzymuje stosowny numer rejestracyjny w zależności od branży działalności przynależnej do odpowiedniej Izby Gospodarczej.

Art. 6.
Akty wykonawcze w sprawie rejestracji podmiotów gospodarczych określi Naczelna Izba Gospodarcza (KP. Art. 135) w porozumieniu z Ministrem Gospodarki.

Art. 7.
Podmioty gospodarcze produkcyjno-usługowe, każdy w swoim zakresie przesyła sprawozdania ze swej działalności produkcyjno usługowej do zarejestrowania w Gminnym Oddziale CBF.
Sprawozdania te są wynikiem działalności produkcyjno-usługowej zarejestrowane
na nośniku cyfrowym, typu „KASA FISKALNA”, dla skutecznego ich przetwarzania
przez CBF.

Art. 8.
Sprawozdania z działalności produkcyjno-usługowej, podmioty są zobowiązane pod sankcjami karnymi, dostarczać co miesiąc do CBF w formie obrachunku do 10 dni po miesięcznym okresie obrachunkowym.

Art. 9.
Stosowne przepisy w tym temacie uchwali parlament na wniosek Centralnej Komisji Finansowej.

Art. 10.
Podmioty gry rynkowej, a ściśle handlowej (sprzedający), podlegają rejestracji przez Gminne Oddziały CBF na terenie których prowadzą swą działalność. Do rejestracji ma zastosowanie
Art. 5*, 6*, 7* i 8* tej ustawy.

Art. 11.
Ceny towarów i usług wynikają z prowdzonej przez podmioty kalulacji wykonawczych, opartych o ceny matariałów do produkcji, kosztów maszyn i urządzeń wynikających z amortyzacji maszyn i urządzeń, kosztów osobowych i umownego zysku, którego wielkość w procentach określi stosowna ustawa sejmowa.

Art. 12.
Ceny towarów i usług podlegają ocenie przez stosowną komisję, zamocowaną w Naczelnej Izbie Gospodarczej i podzielonej na odpowiednie fachowe komisje branżowe, działające
w Izbach zrzeszonych w Naczelnej Izbie Gospodarczej zwanej dalej „NIG”.

Art. 13.
Finansowanie działalności gospodarczej odbywa się na podstawie i w granicach prawa z prowadzonego przez Skarb Państwa Rachunku Finansowego, którego gospodarzem jest CKF za pośrednictwem CBF.

Art. 14.
Wszelkie pożyczki na działalność gospodarczą podmiotów zarejestrowanych w Gminnych oddziałach CBF, udziela stosowna komisja kwalifikacyjna, w oparciu o przedstawiony przez podmiot ospodarczy PLAN realizacyjny, opisany jako projekt techniczny, wykonawczy
przedsięwzięcia.

Art. 15.
Możliwości finansowania produkcji i usług po stronie CBF nie są ograniczone pod względem finansowym. Jedynym ograniczeniem rzeczowym, fizycznym, są możliwości wykonawcze postawione w dyspozycji podmiotów w stosunku do zapotrzebowania wykonastwa projektu.

Art. 16.
Pożyczek pod przyszłą produkcję lub usługi, udziela Kierownik Gminnego Oddziału CBF po zatwierdzeniu PLANU przez branżową Komisję Kwalifikacyjną.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

Art. 17.
Rejestracja faktów produkcji i konsumpcji jest przeprowadzana przez Gminne oddziały Centralnego Biura Finansowego na podstawie dokumentów, sporządzanych przez miejscowe terytorialnie - podmioty gospodarcze:
a. produkcyjne,
b. usługowe,
c. handlowe.
Kreator stron internetowych - przetestuj