Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

NOWA EKONOMIA 
bez lichwy i podatków

===================================================================
C.H. Douglas odkrył, że „tworzenie
pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”

===================================================================
Art. 17. - KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI

Każdemu obywatelowi zamieszkałemu na terenie Nowej Polski przysługuje Dywidenda Społeczna, płacona przez służbę finansową - jako przyrodzone prawo do życia od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci.

Art. 152.

Najwyższą służbą monetarną jest Centralna Komisja Finansowa.

Art. 156.

Organem kontrolnym Centralnej Komisji Finansowej jest Generalne Zgromadzenie Narodowe, rozumiane jako Trybun Ludowy, który w trybie wyborczym powołuje i odwołuje skład CKF.

Art. 157.

Centralna Komisja Finansowa jest organem zarządzającym Centralnym Biurem Finansowym jako organem wykonawczym, sprawującym nadzór nad wszelkimi ruchami pieniądza.

Art. 160.

Jedynym emitentem całego kredytu i całej waluty dla wszelkich potrzeb Państwa jest Centralne Biuro Finansowe oraz jego Gminne oddziały.

Art. 161.

Centralne Biuro Finansowe dostarcza i kontroluje ruch społecznych pieniędzy i pożyczek zgodnych z faktami krajowej produkcji i konsumpcji, na poziomie krajowym zgodnie z centralną narodową księgowością.

Art. 164.

Centralny Bank Polski jest organem podległym Centralnej Komisji Finansowej i służy Polsce wyłącznie jako magazyn wszelkich środków płatniczych.

Art. 165.

Właścicielem pieniądza jest Naród. Centralna Komisja Finansowa jest
w imieniu tego Narodu wyłącznym emitentem pieniądza, całej waluty i
pożyczek potrzebnych obywatelom i gospodarce narodowej.

Art. 166.

Podstawową jednostką parytetową wartości pieniądza (1 Polski
Złoty
) jest wartość bochenka chleba o wadze jednego kilograma, wyliczona w realny sposób (kalkulacja wynikowa) przedstawiona przez Instytut Chleba i zatwierdzona w ogólnopolskim referendum.

Art. 167.

Zabrania się zaciągania jakichkolwiek pożyczek we wszelkich obcych bankach.

Art. 168.

Zakazuje się stosowania lichwy (odsetek od udzielanych pożyczek)
w obrotach pieniądzem w całej gospodarce narodowej oraz uprawiania pasożytnictwa, czyli wszelkiego rodzaju gier hazardowych, których celem jest oszustwo finansowe.

Art. 169.

Służba finansowa zapewnia każdemu, od urodzenia aż po grób, comiesięczną wypłatę dywidendy społecznej, wynikającej z prowadzonego w Skarbie Państwa przez Centralną Komisję Finansową
rachunku.

Art. 170.

Centralnym bankiem państwa jest Centralny Bank Polski. Organizację i zasady działania Centralnego Banku Polskiego (CBP) oraz szczegółowe zasady powoływania i odwoływania jego organów
określa ustawa o CBP.

Art. 171.

Wszelkie opłaty w środowisku bankowym określa ustawa zatwierdzona przez ogólnonarodowe referendum.

Art. 173.

Zakazuje się działalności Giełdy Papierów Wartościowych.
Powyżej są wyjątki z KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI dotyczące zasad moralnych EKONOMII bez lichwy i podatków.
Zapraszam do korespondencji w SPRAWIE - autor strony - Kazimierz z Kęt.
=================================================================== 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
OBIEG PIENIĘDZY

W nowym ustroju, zwanym; WSPÓLNOTA

(finansowa, narodowa, religijna i inne)

„WSPÓLNOTA” – jest oparta o system, który w 1918 roku ogłosił Clifford Hugh Douglas, a który nazwał „Kredytem Społecznym”. Z uwagi na to, że C.H. Douglas nie żyje, a potrzeba zastosowania tego systemu nie znikła, przetransponowałem ten projekt – Douglasa - na obecne czasy i nazwałem go bezprzymiotnikową WSPÓLNOTĄ .

"W pierwszej kolejności pieniądze są pożyczane przez Narodowe Biuro Kredytowe producentom
(przemysłowi), na produkcję nowych dóbr, co przynosi przepływ nowych towarów z cenami (...) i przepływ wynagrodzeń wypłacanych pracownikom (...).
Ponieważ wynagrodzenia za pracę nie są wystarczające do zakupu wszystkich dostępnych dóbr i usług
(...), Narodowe Biuro Kredytowe uzupełnia różnicę między siłą nabywczą (...) i całkowitą ceną dóbr przez wypłacanie miesięcznej dywidendy dla każdego obywatela.
Dobra i konsumenci spotykają się w miejscu sprzedaży
(rynek - handel detaliczny) i kiedy dobra są kupione (skonsumowane), pieniądze, które były pierwotnie pożyczone na ich produkcję, wracają do swojego źródła - Narodowego Biura Kredytowego.
W każdym momencie zawsze zachowana jest równowaga między całkowitą siłą nabywczą
(pieniędzmi) w rękach ludności a całkowitą ceną dóbr konsumpcyjnych sprzedawanych na rynku (handlu detalicznym)."


Powyższy opis jest odzwierciedleniem ruchu krwi w organizmie ludzkim, gdzie ilość krwi, która wypływa pulsacyjnie z serca (dywidenda społeczna) przez tętnicę, po przejściu przez naczynia włosowate (rynek) w całości - wraca żyłami do serca, co jest zgodne z prawami natury. Jeśli po drodze nie ma dziur w układzie krwionośnym - oznacza, że krew w całości wraca do źródła, co jest STANEM ZDROWIA CAŁEGO ORGANIZMU.

Kazimierz Józef Styrna

Kęty 31 maj 2013. 

Obraz III RP po godzinie ZERO - ściernisko.
To, co zbudujemy od godziny ZERO
będzie całkiem nowe i czyste moralnie,
czyli zgodne z prawami NATURY.
===================================================================
Co stanowi ten wspólny NARODOWY kapitał ?

Przede wszystkim zasoby naturalne kraju, których nikt nie wytworzył, które są darem Bożym dla mieszkańców danego kraju. Następnie suma wiedzy, wynalazków, odkryć, ulepszeń techniki produkcji – tego całego postępu przyjętego, nagromadzonego, zwiększanego i przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Jest to wspólne dziedzictwo wytworzone przez minione pokolenia, którego nasze pokolenie używa i które powiększa, by je przekazać następnemu.
NIE  JEST TO NICZYJA WYŁĄCZNA WŁASNOŚĆ, ale wspólne dobro w całym tego słowa znaczeniu.

===================================================================
Od tego miejsca będę przedstawiał obraz NOWEJ POLSKI pod rządami Konstytucji NOWEJ POLSKI w odniesieniu do wybranych dziedziń życia społecznego, by przybliżyć wszystkim To, co ma być po godzinie ZERO. Nie będę się odnosił do obrazu dnia dzisiejszego, bo jest to bez sensu.
===================================================================
GOSPODARKA PRZEMYSŁOWA

Gospodarkę przemysłową w państwie dzielę według praw własności na:
1. Własność wspólną pod zarządem Skarbu Państwa.
2. Własność mieszaną Skarbu Państwa z własnością prywatną ("społeczną")
3. Własność prywatną.

WŁASNOŚĆ PRYWATNA
W tym Akcjonariat Pracowniczy.


W oparciu o zasdy NOWEJ EKONOMII bez lichwy i podatków przedsiębiorcy będą mogli zaciągać kredyty na działalność produkcyjną w Centranym Biurze Finansowym bez obciążeń procentowych i bez wymagań płacenia podatków.

Powyższe dotyczy wszelkich przedsięwzięć produkcyjnych, wynikających z badań nad potrzebami społecznymi. Badania te będzie prowadził specjalny Instytut do spraw rynku, czyli zbierania informacji o potrzebach i możliwościach ich zaspokojenia.
Wyniki prac tego instytutu będą publikowane w interecie i omawiane w innych mediach.

Odnośnie Akcjonariatu Pracowniczego należy objaśnić, że Akcje poszczególnych podmiotów gospodarczych mogą być tworzone wyłącznie na potrzeby rozliczania się pracownika ze Spółką, w której pracuje. Nie można handlować akcjami poza obrębem spółki z powodu zakazu działalności Giełdy Papierów (bez)Wartościowych) z uwagi na uprawiane na tych giełdach pasożytnictwa.

WŁASNOŚĆ MIESZANA

Własność mieszaną należy rozumieć jako spółkę Skarbu Państwa z innymi podmiotami produkcyjnymi, gdzie Skarb Państwa nie może być reprezentowany przez mniejszość, czyli 51 % Skarb Państwa - reszta Akcjonariat. Metody rozliczania się pracownika ze Spółką podonie jak w Akcjonariacie pracowniczym.

WŁASNOŚĆ WSPÓLNA
W tym STRATEGICZNA i obronna.

Odnośnie własności wspólnej i strategicznej rozwiązania daje Konstytucja NOWEJ POLSKI.
GOSPODARKA PIENIĘŻNA.

Gospodarka pieniądzem jest w NOWEJ POLSCE podporządkowana teorii C.H.Douglasa zwanej KREDYTEM SPOŁECZNYM, a oraz Obiegu Pieniądza jest przedstawiony wyżej.

Zasadą tego rozwiązania jest to, by systemie finansowym nie było dziury, przez którą bezpowrotnie wyciekają pieniądze. Taki SYSTEM zapewnia KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI. 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
ZAPROSZENIE

Zapraszam do dyskusji na temat Nowego Ustroju
pod hasłem
NOWA POLSKA
bez lichwy i podatków.

Jest to ZACZYN nowej CYWILIZACJI ŻYCIA
zgodnej z
PRAWAMI NATURY.
Kreator stron internetowych - przetestuj