Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Państwowy Rachunek Finansowy

EKONOMIA GOSPODARKI PAŃSTWA POLSKIEGO

Bez lichwy i podatków

czyli

WSPÓLNOTA FINANSOWA

(Solidarność Społeczna w Ekonomii i Polityce)

Projekt Techniczno-Roboczy (wykonawczy).

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

USTAWA – Państwowy Rachunek Finansowy

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców

PRZEDMOWA

W przedmowie do Nowej Ekonomii przedstawiłem CEL, do którego dąży nasz tworzony
oddolnie Ruch Społeczny, a jest nim zainstalowanie w Polsce nowego, zupełnie NOWEGO ustroju, od ZERA, czyli na ściernisku po „bankierach” i partyjnych oszustach.

EKONOMIA
Cywilizacji Życia


Opis Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, w części skupiamy się
na Ustawach, których jest dwanaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt Ustawy o Państwowym Rachunku Finansowym

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski (projekt).

USTAWA

Państwowy Rachunak Finansowy

Rozdział 1
ZASADY TWORZENIA RACHUNKU
Aty. 1.
Państwowy Rachunek Finansowy należy rozumieć jako wartość całego majątku zgromadzonego w granicach Państwa Nowej Polski wyrażonego w pieniądzu, czyli Polskim Złotym, opartym o parytet chleba.

Art. 2.
Tworzenie pieniądza może być realizowane jedynie w oparciu o nieustanną monetyzację Majątku Narodowego tworzonego w czasie przez Naród.

Art. 3.
Ilość pieniądza w rękach obywateli musi mieć STALE pokrycie w majątku narodowym. Tak wspólnym jak i prywatnej własności.

Art. 4.
Pieczę nad tworzeniem pieniądza sprawuje służba finansowa, czyli Centralna Komisja Finansowa (CKF), która tworzy pieniądze zgodnie z potrzebami społecznymi, mieszkańców Polski.

Art. 5.
CKF tworzy pieniądze wyłącznie w momencie, kiedy potrzeba zapłacić za wykonane prace na rzecz WSPÓLNOTY i tylko na podstawie wystawionych Faktur.

Art.6.
Zakazuje się tworzenia budżetu narodowego - wspólnego - bo wydatki na cele wspólne nie są ograniczone tworzeniem pieniędzy wcześniej pod potrzeby, tylko jako wynik tych potrzeb.
To znaczy, że budżet jest kroczący i "kroczy" wraz z wykonawstwem - fizycznym spełnieniem - tych potrzeb, które ogranicza wyłącznie moc wykonawcza, produkcyjno-usługowa.

Art. 7.
Preliminarz kosztów wydatkowania pieniądzy na rzecz WSPÓLNOTY ma obowiązek sporządzać Rząd i przedstawiać je w CKF, po uprzednim skonsultowniu ich ze stosowną Komisją sejmową, współpracującą z Centraną Komisją Finansową.

Art. 8.
CKF na podstawie preliminarza kosztów przygotuje stosowną ilość pieniądza na pokrycie wydatków WSPÓLNOTY.

Art. 9.
Fizyczne wydatkowanie pieniądza ma się odbywać z woli CBF po zatwierdzeniu Faktur wykonawców,  przez Inspektorów od wykonawstwa, zatrudnionych przez Gminny Oddział CBF, a którzy zweryfikują fizyczne wykonanie robót wyszczególnione w Fakturach, wystawionych przez wykonawców.

Art. 10.
Bilansowanie wydatków dla WSPÓLNOTY jest prowadzone przez CBF pod kontrolą CKF i przedstawiane Sejmowi do wiadomości co kwartał.
Kreator stron internetowych - przetestuj