Kliknij, aby edytować treść...

POLITYKA SPOŁECZNA pod władzą Konstytucji POLSKI z dnia 23 kwietnia 2016 = CYWILIZACJA ŻYCIA

Trzy Propozycje Douglasa.

1. Środki zakupu w rękach ludności danego kraju powinny być stale równe sumie cen na dobra konsumpcyjne wystawione w tym kraju na sprzedaż; i te śodki zakupu powinny być anulowane z chwilą zakupu dóbr konsumpcyjnych.

2. Kredyty potrzebne do sfinansowania produkcji nie powinny pochodzić z oszczędności, lecz powinny być nowymi kredytami odnoszącymi się do nowej produkcji; i powinny być wycofane jedynie w zależności od stosunku powszechnego obniżenia wartości do powszechnego wzrostu wartości.

3. Rozdział środków zakupu pomiędzy jednostki powinien stopniowo coraz mniej zależeć od zatrudnienia.
To znaczy, że dywidenda powinna stopniowo zastępować płace i pensje.

Te powyższe trzy propozycje Douglas będą realizowane przez Służbę Finansową, czyli Centralną Komisję Finansową, pod rządami nowej EKONOMI, zgodnie z zapisami Konstytucji Polski - MODEL 2012.
===========================================
PODZIAŁ DÓBR

Filozof tomistyczny Jaques Maritain, pisząc o podziale dóbr w systemie społeczno-ekonomicznym który byłby zorganizowany z uwzględnieniem pierwszeństwa należnego osobie, dochodzi do takich oto wniosków, cyt;

"...W ekonomii 'burżuazyjnej' i cywilizacji kupieckiej jest pewnikiem, że nie ma się nic za nic; pewnikiem związanym z indywidualistyczną koncepcją własności. Sądzimy, że w ustroju, w którym powyżej naszkicowana koncepcja (wraz z jej funkcją społeczną) byłaby w mocy, pewnik ten nie mógłby istnieć. Ww swoich zasadniczych potrzebach, jest to pierwszy warunek gospodarki, która zasługuje na miano wprost przeciwnie, prawo [usus communis] skłaniałoby do założenia, że przynajmniej i nade wszystko w odniesieniu do podstawowych materialnych i duchowych potrzeb człowieka, powinno się mieć za nic możliwie jak najwięcej rzeczy,..."

"Aby osoba ludzka była w ten sposób obsłużona w swoich zasadniczych potrzebach, jest to pierwszy warunek gospodarki, która nie zasługuje na miano barbarzyńskiej. Zasady takiej gospodarki prowadziłyby do lepszego zrozumienia głębokiego sensu i istotnie ludzkich korzeni pojęcia dziedziczenia, ...tak, że każdy człowiek, przychodząc na świat, mógłby rzeczywiście w jakiś sposób korzystać z tego, że jest dziedzicem minionych pokoleń." [Humanisme integral, str. 205-206]


Powyższy cytat ze strony 114-115 Globalne oszustwo i drogi wyjścia - autor Louis Even - uczeń Douglasa... j.w.
=========================================== 
WNIOSKI

Usunięcie przeszkód czysto finansowych otwiera perspektywy rozwoju wzbogacającego wszystkich, wzbogacającego zarówno w dziedzinie kulturalnej, jak i w dziedzinie materialnej, ale którego nie można osiągnąć przy wadach obecnego systemu finansowego.

"GLOBALNE OSZUSTWO I DROGI WYŚCIA" - str. 135
PODSTAWOWA ZASADA
dla WSPÓLNOTY

"Dobra materialne zostały przez Boga stworzone dla wszystkich ludzi i powinno się je udostępnić wszystkim, zgodnie z sasadami sprawiedliwości i miłości. Każdy człowiek, jako istota rozumna, z natury posiada podstawowe prawo do używania ziemskich dóbr materialnych... To indywidualne prawo w żaden sposób nie może być zniesione, nawet przez zastosowanie innych pewnych i uznanych praw odnoszących się do dóbr materialnych".

Powyższy cytat pochodzi z książki pt; "GLOBALNE OSZUSTWO I DROGI WYJŚCIA": - autor Louis Even, Kanadyjczyk, znakomity uczeń Clifforda Hugha Douglasa (str. 39.)
===========================================
TOTALNY RABUNEK

Dokonany na NARODZIE POLSKIM


Elementarz
dla Wszystkich Sfer
Misterna
Orgia
Miłości

Remanent 2008
(Remanent 2)

Kazimierz Pawlak - Wydanie własne

Przedrukowanie i rozpowszechnianie wskazane

Czy wiecie że:

Jaki polski przemysł - daje więcej pieniędzy -niż wszystkie – kopalnie złota na świecie?

O tym możesz dowiedzieć się z tej książki.

========================================== 
Misterium Nieprawości

Konstytucja - nakazana religijnie

(Stary Testament V Ks. Mojżesza. 14,21)

,,I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem,  i ty będziesz
zawsze na górze, a nigdy nie będziesz na dole.

Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam nigdy nie zaciągniesz pożyczki.

Jahwe umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu,
zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni.”


Przestępczość - nakazana religijnie

(Stary Testament V Ks. Mojżesza. 14,21)

,,Nie wolno wam (Żydom) jeść żadnej padliny.

Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana Boga twego.”


Kradzież  - nakazana religijnie

. Talmud ” –Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.)

,,Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może
postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle”


Oszustwo - nakazane religijnie

Talmud - Schulchan Aruch, Edit I 36)

,,Wszystkie nasze przyrzeczenia, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące..
Nasze przysięgi i przyrzeczenia nie mają żadnej mocy wiążącej nas” ” –


„Nie lękajcie się, prawda was wyzwoli”

Papież Jan Paweł II

Czy to prawda?

że jest: „P r a w d a”,

która nas wyzwoli?

Od: „Misterium Nieprawości”

które nas zniewala?

Czy to prawda?
że ta „Prawda”–
– sama jest w niewoli?

Jak ta „Prawda”- niewolnica

zniewolona przez
Misterium Nieprawości


może nas wyzwolić???

Czy to prawda?

Że .....


                                                                K.P.
=========================================== 
1

Od autora

Książka ta powstała z analizy i porównaniawszystkich finansów Państwa z lat komunistycznych 1970 –1989 z latami obecnymi 1989 – 2006. Analiza została dokonana z
Roczników Statystycznych z lat: 1970; 1975; 1979; 1980; 1981; 1988; 1989; 1992; 1996; 1998; 2000; 2001; 2002.

Celem tej analizy była odpowiedź : Co się stało z finansami Państwa? Nie ma obciążeń na ZSRR, gdzie są pieniądze? Są to tematy tabu, - zmajstrowane - przez przestępców
zorganizowanych na najwyższych szczeblach władzy w połączeniu z międzynarodowymi przestępcami.

Pieniądze ukradzione z Polski przez 20 lat - tylko z afery alkoholowej - to równowartość kosztów autostrady dookoła kuli ziemskiej, lub supernowoczesnego miasta dla 6 – 10 milionów ludzi !!!

Afera alkoholowa kradnie więcej pieniędzy, niż dają zysku wszystkie kopalnie złota na całej kuli ziemskiej. Wszystkie coroczne pieniądze kradzione z Polski to ponad 120 miliardów dolarów - 2 razy więcej - niż haracz w okresie komunizmu płacony na RWPG – dla ZSRR.

O tym możesz się dowiedzieć z ,,Remanentu” - ,,Ekonomii dla wszystkich”, które są częścią
 ,, Misternej Orgii Miłości”.

,,Elementarz ekonomiczny” powinien być zrozumiały – nie ma tu filozofii. Przyczyny jednak - tego stanu rzeczy, dlaczego tak jest – mogą być trudne do uwierzenia dla każdego uczciwego człowieka z naszej polskiej cywilizacji.

Ażeby jednak zrozumieć ten temat – spróbujmy pomyśleć i uwierzyć w Wilkołaków – w całą Cywilizację Wilkołaków.

Przeczytaj i spróbuj pomyśleć - „Nie lękaj się” Wilkołaków - lękanie nic Ci nie pomoże - zabijają „miłością”.

Lękajcie się wilkołaczej miłości!
========================================== 
3
Ekonomia dla wszystkich.

Lekcja nr.1 wprowadzenie ekonomiczne.

Słowa Papieża : (Fragment Orędzia Jana Pawła II na dzień 1 stycznia 2000 r.)

,,Ekonomia, która nie bierze pod uwagę
wymiaru etycznego i nie stara się służyć dobru człowieka - każdego człowieka i
całego człowieka – w istocie rzeczy nie zasługuje nawet na miano < ekonomii
> pojmowanej jako rozumne i dobroczynne zarządzanie dobrami materialnymi”.

Nasz Zbawiciel i Nauczyciel Jezus Chrystus dał nam dwa najważniejsze przykazania miłości:

1. Będziesz miłował Pana Boga Swego...

2. ,,Będziesz miłował bliźniego swego - jak siebie samego” Mat.22, 37. 39.

Pierwsze przykazanie nie jest w programie tego ,,elementarza”. Zajmiemy się tylko przykazaniem drugim , ,,przykazaniem miłości bliżniego”.
Na pewno zastanowisz się sz. Czytelniku dlaczego tyle miejsca zostało ( i zostanie) poświęcone jakiejś mniejszości narodowej, której nie ma?? I przy sprawach gospodarczych poruszone sprawy religijne?

Dlatego, że religia stała się kluczem do uśpienia i ,,obezwładnienia”, ,,pomieszania języków”, ,,zdebilizowania” poprawnością polityczną - przejęcia absolutnej władzy nad. Polakami.

Jak to będzie wyjaśnione :
Żydowska hierarchia Kościoła jest współtwórcą nowej Targowicy - uratowała żydowskie komunistyczne elity,
współtworząc fałszywą „Solidarność i „Okrągły Stół” - jako nowy Układ Jałtański, zapewniający - oszukańczo - „demokratycznie" - na życzenie "Polaków” - władzę Żydów nad Polakami.

,,Pieniądz niezbędny” - jest to pieniądz konieczny  do istnienia Państwa, rodziny,
poszczególnego człowieka: dla zabezpieczenia materialnego bieżących
potrzeb - utrzymania substancji  biologicznej i materialnej - regeneracji sił wytwórczych i
biologicznych.

(Pieniądz niezbędny zabezpiecza DYWIDENDA SPOŁECZNA.)
Razem za swój  1 bochenek chleba Polak płaci sumę wartości ok. 13 bochenków.

1 część Koszt chleba ,,dla Polaka” i oprócz tego: 12 części - haracz płacony przez Polaka - dla Żyda, Niemca – słowem: ,,dla obcych”

 Co to jest afera alkoholowa?

Przykład:
Jakie powinien być podatek dla wódki kosztującej 20 zł 0,5 l?

Powinno być: koszty własne netto ok. 1 zł ; podatek ok. 19 zł.

Jak jest? Wg wyliczeń za rok 2001: do budżetu wpłynęło: 1/16 należnych podatków od wódki, a 15/ 16 pieniędzy podatkowych z wódki zostało zrabowane przez przestępczość zorganizowaną na najwyższych szczeblach władzy.
Jest to pieniądz ,,pierwotny netto”.

Każda złotówka NETTO (prawie 19 zł z każdej butelki !!!) wpływająca do budżetu już w pierwszym roku ulega 5 krotnemu pomnożeniu w systemie finansowym państwa i następnych latach (średnio razem) ok. 11 razy!

Najważniejszym składnikiem budżetu był
podatek od alkoholu. W Księstwie Warszawskim aż 56 % budżetu było z podatku od alkoholu. W Polsce, w okresie ,,między wojennym” podatek od alkoholu stanowił 40 % budżetu. W okresie PRL – u ok. 40 % budżetu stanowił podatek z alkoholu . Dlatego: produkcja i handel alkoholem były pod kontrolą Państwa.

W tym celu został utworzony ,,Monopol spirytusowy”.
Obecnie cały ten przemysł i handel jest ,,sprywatyzowany”.
W czasach komunistycznych podatek od alkoholu stanowił 75 – 80 % wartości całego alkoholu.
(str. 9)
Podsumowanie kradzionych dochodów budżetowych. Całość ukradzionych pieniędzy z tych trzech afer to 220 –260 MLD $ lub € ( przy kursie z 2001r.); tzn. ok. 1000 MLD zł w ciągu 16 lat.

Pieniądze rabowane z tych afer są w całości pieniędzmi ,,netto”, wprowadzone do budżetu i funduszy emerytalnych
uległyby w ciągu roku ok.5 krotnemu powiększeniu, cyrkulując w obiegu finansowym państwa uległyby powiększeniu 10 – 11 razy !!!

Jak wielkie to są pieniądze?.

Niezapłacone podatki od ,,sprywatyzowanych” przedsiębiorstw, oraz z alkoholu i paliw przez 16 lat to ok.250 mld $ - lub 1000 mld zł.


Za takie pieniądze można wybudować autostradę dookoła kuli ziemskiej; nowoczesnego miasta dla 6 mil ludzi itp., zrobić plan Marszala za polskie pieniądze.
===========================================
Na wariackich papierach

Wszystkie te afery odbywają się na naszych oczach:

Najmniejszy polski kramarz płaci podatek i czynsz od
swojego stoiska (od placu!) - przekraczający nieraz - jego dochody z handlu.

Zagraniczne Supermarkety na których zysk jest nieporównywalnie większy niż z kramarstwa - sprzedają towary bez podatków.

Ażeby było „wolnorynkowo” i konkurencyjniej – Supermarkety mają przywilej handlu alkoholem – bez podatku. Każda sieć supermarketów ma swój „przywilej” -
sprzedaży alkoholu bez podatków ( 95 % wódka!)i to najlepiej chemicznego - mają swoje rozlewnie poza kontrolą skarbową państwa. (Al Kapone by się uśmiał)

Ażeby było bardziej „wolnorynkowo” podobny proceder
uprawiają zagraniczne stacje benzynowe sprzedając paliwa bez podatków (57%!), a i jeszcze mają „przywilej” - sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
Zarówno stacje benzynowe, jak i supermarkety są w tych samych niezawodnych rękach - „obcych”-  są one w Polsce NA WARIACKICH PAPIERACH

19

Zrujnowanie - Kontynuacja

Lekcjanr 3 Największe kłamstwo świata.

Ewangelia uczy, ,,PrzyjdzieTen co nie złamie trzciny nadłamanej” itd. słowem najłagodniejszy człowiek świata, i co Go na tym świecie najwięcej wzburzyło? Zastał w Świątyni (Kościele) handlarzy i bankierów. Obyczaj nakazywał płacenie ,,podatku świątynnego” złotymi monetami którymi spekulowali bankierzy. Ubodzy Żydzi
zapożyczali się, aby ten podatek zapłacić - płacąc wiele razy więcej niż powinni. Lichwiarze żydowscy obdzierali biednych Żydów nawet w Świątyni.

Pana Jezus zachował się ,,nieodpowiedzialnie” - poprzewracał stoły i przepędził biczem oszustów i
świętokradców. Pan Jezus oczyścił świątynię z bluźnierców - ale naruszył - ,,świętość pieniądza” - tej świętości, wokół której toczyło się rzeczywiste życie Izraela, a nawet samej Świątyni. Wszystkie elity żydowskie duchowe Annasze i Kajfasze, jak i bankierzy stracili – złudzenia: Pan Jezus nie będzie im służył ! - a przy tym za dużo wiedział - a będąc uczciwy (,,naiwny”) - może im zaszkodzić. Wydali na Niego
wyrok: śmierć – za cztery dni został ukrzyżowany.

Dlaczego tak strzegą tej tajemnicy pieniądza do dnia dzisiejszego? Co się może wydać?

Tą tajemnicą jest LICHWA, PASERSTWO, MONOPOL..

Ażeby zaistniała lichwa muszą być stworzone odpowiednie warunki ku temu. Najlepszym warunkiem jest jakiś deficyt towarów, spowodowany klęskami żywiołowymi, a jeżeli ich nie ma trzeba je stworzyć – w sposób sztuczny – przez rewolucje czy wojny, albo ,,plan Balcerowicza”..

Takimi - ,,klęskami żywiołowymi” - były afery gospodarcze - opisane w Lekcji nr 2 , spowodowane zamierzonym destrukcyjnym działaniem tych samych ludzi - przy gospodarce i przy bankach.

20

Historia lichwy pochodzi ze starożytności i nic się nie zmieniło od tego czasu, dlatego możemy uczyć się teraźniejszości - od historii - jak częściowo odtworzyć
historię - na podstawie teraźniejszości.

Mieliśmy niedawno zrobioną ,,prywatyzację” 600 przedsiębiorstw tzw. NFI , gdzie były świadectwa udziałowe
dla społeczeństwa.

Czy było to coś nowego w celu naprawy - wyjścia z komunizmu i podzielenia sprawiedliwie? Nie! To miało
za zadanie wzbogacić tylko jednych, tak już było:

... ,,Naród Wybrany” zastosował ten proceder 4500 lat temu w Egipcie, gdzie zostały sprzedane za lichwę - ,,Objawienia Pańskie”. Miały przyjść plagi na Egipt 7 lat tłustych i 7 lat chudych. W 7 latach tłustych zbierano ziarno, które potem sprzedawano w latach chudych. Zarządcami spichlerzy zostali bracia Józefa. Byli urzędnikami, pośrednikami pomiędzy Egipcjanami a faraonem. ,,Świadectwami udziałowymi” były wtedy gliniane tabliczki, na których było
napisane : kto daje na przechowanie i ile zboża.

To zboże każdy Egipcjanin miał z powrotem otrzymać w tej ilości ile złożył na przechowanie, na podstawie tabliczki (świadectwa udziałowego). Czy otrzymał ?

Za swoje zboże Egipcjanie musieli płacić wygórowaną paskarską cenę. Zaczął się wyścig cen, całe złoto, cały
majątek, cały dobytek i ziemia Egipcjan przeszedł przez ręce Żydów – został zinwentaryzowany i upaństwowiony - w
imieniu Faraona. Za denara miarka zboża, paserstwem i lichwą ograbili Egipcjan z całego majątku, nawet z ziemi. Po nastaniu lat urodzajnych, cały Egipt został upaństwowiony by następnie ,,sprywatyzować”, na nowych warunkach. Chłopom egipskim nie oddano ich własnej dobrej  ziemi, a z właścicieli ziemi stali się - dzierżawcami na gorszej ziemi, należącej do faraona, za którą musieli oddawać 1/3 zbiorów.

Egipt podupadł -na długi okres czasu, nie powrócił już do dawnej świetności, gdyż załamane zostały wszystkie stosunki społeczne. Najlepszą ziemię nawadnianą - nabyli Żydzi na własność, na której wypasali kozy na zgorszenie
Egipcjan. Tylko stan kapłański - nic nie stracił ze swojego posiadania, a nawet się wzmocnił i wzbogacił (stan kapłański uwiarygodnił prawidłowość transakcji - jak obecnie?).

21

W czasie suszy kapłani otrzymywali zboże bezpłatnie, a po powrocie do lat urodzajnych nadal posiadali swoją ziemię i przywileje. Naród Wybrany rozrósł się niewspółmiernie,
(wg St. Test.) ,,rozmnożył nieprzyzwoicie” stworzył próżniaczą kastę, żyjącą kosztem Egipcjan. Tak trwało
wiele lat...aż.......

Zastosowane tu ,,świadectwa udziałowe” - tabliczki gliniane - spełniły się tylko dla ,,wybranych”, gdyż rozdziałem zboża
rządził - ,,czarny rynek” w rękach Żydów - bo zboża było za mało – tylko warstwy uprzywilejowane dostają za darmo, a dla innych pozostaje płacić pieniądzem, lub dać pod zastaw inne dobra.

Obecnie akcje NFI zostały potraktowane tak samo, nie spełniły swojej roli, stworzono sztucznie ,,bessę” (długi), przez ekonomię ,,księżycową” - oderwaną od rzeczywistości.

Nie opłaca się nic wytwarzać - depozyty bankowe dają kilka razy więcej niż jakakolwiek produkcja.
Zakłady doprowadzono do upadku, bądź ,,prywatyzacji” tzn. przejęcia zakładów - przez ludzi ,,wybranych” na
własność ,,za długi”.

W ten sposób przy pomocy ,,stóp procentowych” i
,,kursu walutowego” zostało ,,sprywatyzowane” (przejęte za długi) 70 % polskiego majątku narodowego.

Mamy tu przykład ekonomiczny: gdzie nastąpiła w sposób naturalny (klęski żywiołowe),,bessa” ( wzrosła cena towarów i ściągnięto pieniądze), aby po zakończeniu tejże - nastąpiła ,,hossa”,  tym razem dla Żydów, którzy mieli pieniądze i władzę nad gospodarką – mogli dyktować ceny. To jest ten ideał do którego ,,naród wybrany” - sprowadza każdą działalność ekonomiczną na całym świecie - dopracowując się coraz lepszych metod – wywoływania klęski - zarówno ,,bessy”, jak i ,,hossy” w sposób sztuczny. Rolę klęski żywiołowej spełnił ,,plan Balcerowicza”.

(Najlepszą ,,hossą” są wojny i rewolucje tworzone wspólnie przez Żydów rewolucjonistów i Żydów
bankierów). Nie udało się
Żydom przejąć urzędu Faraona (który dla Egipcjan był bogiem), co w wiekach następnych poskutkowało pierwszym wypędzeniem....

22

Widać więc, że po 2000 latach ,,kontynuacji” tego lichwiarstwa ( 100 jednostek na 10 %) - zabraknie materiału na zbudowanie tych domów  na całej kuli ziemskiej - nawet dla jednego mieszkańca ziemi!

Werset z ,,Krezusem” obrazuje - jak można przy pomocy procentów bankowych zadłużyć całą kulę ziemską, określić w formie zapisu, a nawet ją przywłaszczyć. Trzeba tylko temu procederowi zapewnić ,,prawo” tzn. ,,wiarygodność” i ,,kontynuację”.

W tym przykładzie chodziło tylko o 100 jednostek pieniężnych przy 10 % i jaki skutek z tego wynika?!

W przypadku Polski - ,,planu Balcerowicza” chodziło –
(o wszystkie finanse Państwa 160 MLD dolarów) - oraz stopie procentowej w 1990 roku 200 %, a w następnych 100, 80, 60, itp. obecnie ok15 %) - o władzę nad procentem bankowym i manipulowanie nim. To jest największe kłamstwo, które miało trwać 3 miesiące, ale, ponieważ
(dzięki Papieżowi i Kościołowi) nikt nie protestował trwa to 16 lat i będzie trwać (jak pozwolimy), aż do unicestwienia całego Państwa, Narodu i samego Kościoła w Polsce.

Afera alkoholowa i paliwowa, prywatyzacyjna i wszystkie pozostałe są równocześnie z aferami bankowymi, to jest z absurdalnymi procentami bankowymi.

Wg wyliczeń 1 złotówka z 1989 r urodziła w ciągu 15 lat ok. 60 zł procentów bankowych.

24

Wg wyliczeń: wszystkie pieniądze uzyskiwane z afer w każdym roku można było pomnożyć średnio 6 krotnie.

Razem wszystkich pieniędzy: 7 000 MLD €; tzn. 28 000 MLD zł. Słownie: siedem bilionów €; lub dwadzieścia osiem bilionów zł.

W p. B. pieniądze uzyskane z afer zostały pomnożone 6 krotnie w bankach i wszystkie te pieniądze są pieniędzmi ,,luźnymi”, które można wyprowadzić za granicę (ile się da!) lub  kupować majątek narodowy. Ta suma jest ponad dwukrotnie większa niż wartość całego majątku narodowego.

Wartość całego majątku narodowego, to suma ok. 3 biliony € lub USD (2003r.) – majątek ten został sprzedany za 1/100 wartości.

Ale czy bankowcy Żydzi pozostawieni po komunizmie ,,nawróceni”, poświęceni, pobłogosławieni - musieli mieć taką przykrywkę, ażeby pieniądze wpłacać do banku i je wypłacać? Kto ich miał sprawdzić? Wszystkie elity
żydowskie brały w tym udział!
W tym planie Balcerowicza brali udział międzynarodowi ,,eksperci” – dopuszczeni do wszystkich tajemnic
państwowych - między innymi prezes banku Izraela. Wszystkie sprawy bankowe zarówno w bankach państwowych jak i obecnie w bankach prywatnych - są
,,tajemnicą bankową” bez jakiejkolwiek kontroli Polaków zdane na dobrą, lub złą wolę wszech mafii żydowskiej.

25

Tak samo było przez 50 lat komunizmu, cała dyplomacja,
banki, handel zagraniczny to było żydowskie państwo w państwie - połowa pieniędzy się straciło - stąd powstały długi gierkowskie. A czy słyszał ktoś o długach balcerowiczowskich?

Mamy w Polsce dwa rodzaje długów:

1). Długi ,,gierkowskie”: Gierek spłacił ponad 2 razy tyle niż pożyczył tzn. 56 MLD $ i pozostało do spłacenia jeszcze 22 MLD $. w r. 1980. W czasie Stanu Wojennego długi się podwoiły do 48 MLD $. Dzisiaj są takie same.

2). Długi ,,balcerowiczowskie”:
Informacja powyżej, że majątku zostało sprzedane za 2 bilionów USD. Zadłużenie obecne to 500 MLD zł. Wynikałoby z tego, że ,,długi balcerowiczowskie” to:  2 biliony USD sprzedany majątek , oraz 200 MLD USD długi obecne.

Razem: ok. 2 200 MLD USD oznacza to, że Balcerowicz - nic nie budując spowodował długi 45 razy większe niż Gierek.


Długi te zostały w większości zmaterializowane poprzez
wykup majątku państwowego.

26

Prywatni fałszerze pieniędzy

Procent bankowy jako broń absolutna bożka Mamona i jego kapłanów, polega w zasadzie na triku matematycznym, który trzeba tylko ,,uwiarygodnić” i ,,kontynuować”.

Pieniądz, jak i procent bankowy jest dziś zapisem
elektronicznym, w takiej postaci jest prowadzonych większość rozliczeń i niewielką ilością pieniędzy dla
małych klientów. Na te wszystkie rozliczenia elektroniczne nie trzeba mieć pieniędzy składkowych - trzeba mieć tylko monopol i przywilej kreowania pieniędzy w ,,prywatnych” bankach.. (Wg Maurice Allais, Laureata Nagrody Nobla w
dziedzinie ekonomii w 1988r. Michael 1.01.2000r)

,,W istocie, obecne tworzenie pieniędzy z niczego, przez (prywatny) system bankowy, jest podobny do tworzenia pieniędzy przez fałszerzy, którzy są sprawiedliwie potępieni przez prawo. W konkretnych warunkach prowadzi do tych samych rezultatów.”

,,Instytucje takie, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) i Bank Światowy stwarzają pozory pomocy krajom w trudnościach finansowych udzielając im pożyczek, lecz z powodu odsetek, które te kraje muszą spłacać, stają się na koniec biedniejsze, niż były przed udzieleniem pożyczki.

Oto kilka uderzających przykładów:

W okresie 1980 – 1990 kraje Ameryki Łacińskiej zapłaciły 418 miliardów dolarów odsetek, podczas gdy oryginalna pożyczka wynosiła 80 miliardów $....i są one wciąż winne
kapitał (te 80 mld), mimo tego, że spłaciły go więcej niż pięć razy!

,,Podobnie dzieje się w Polsce. Około 90 % długu składa się z odsetek; oryginalny kapitał pożyczony reprezentuje ok.10 % długu. Polski dług zagraniczny, który wynosi teraz (w 2000 r.) 75 miliardów dolarów (ok. 2000 dolarów na osobę) pochodzi z długu zaciągniętego przez rząd komunistyczny w latach 70-tych.

27

W roku 1980 wynosił on 20 miliardów dolarów. W ciągu
20 lat dług został spłacony co najmniej trzykrotnie (spłaciliśmy ponad 60 miliardów ). Czy nie jest to więcej, niż wystarczająco?

Jednak z powodu absurdalności obecnego systemu
finansowego musimy kontynuować spłacanie odsetek prywatnym bankom. Rocznie Polska spłaca ok.3 miliardów dolarów. Za tę sumę można przez rok wyżywić przez rok ludność całej Afryki.”

Zwróć uwagę - afera alkoholowa - nie płacone podatki z alkoholu ok. 5-7 MLD dolarów to: 2 razy więcej pieniędzy niż spłata długów ok. 3 MLD $. Czy ,,obcym” nie chodziło o to, ażeby przy pomocy ,,zubożenia” przy pomocy afer gospodarczych - uniemożliwić spłatę długów i spowodować zniszczenie ekonomiczne i biologiczne Polski?)
Czy nie po to był potrzebny ,,stan wojenny”, aby wypędzić co mądrzejszych Polaków z kraju, ,,zubożyć”, zadłużyć i spowodować przejęcie za długi?

30

PRZEDAWNIENIE

Co robi złodziej gdy się mu czapka pali ?


I nie jest pewien czy mu łupu nie odbiorą - a jeszcze może iść do więzienia? Stara się schować ,,towar” u pasera - spieniężyć i ,,wyprać” pieniądze. Złodziej się śpieszy , handluje długami, ,,pierze pieniądze” w ,,sprywatyzowanych” bankach – dopuszcza do geszeftu międzynarodowych złodziei – a mimo to się boi. Złodziej się boi, że ofiara się obudzi, może zaprzeczyć wszystkiemu, że pieniądze nie pożyczała i co będzie? Najlepiej się ukryć przy pomocy ,,międzynarodowego prawa”. Wejście do Unii Europejskiej to ,,przedawnienie” - najlepsze ,,uwiarygodnienie” „owych” elit.

Środki masowego przekazu – środek niezawodny - można wmówić ludziom wszystko pod warunkiem, że się ma władzę nad mediami, ,,autorytety” i ,,demokracje”.
W ,,demokratyczny” sposób, na własne życzenie Polaków, następuje ograbienie z majątku i z wszystkich praw do swojej ojczyzny.

,,Gdy rozum śpi budzą się potwory”:

---,,Nie udało się Żydom zaprowadzić komunizmu w całej Europie, to teraz próbują i niestety z powodzeniem, stworzyć obóz neoliberalnego socjalizmu, któremu na imię UE – państwo.

Zasadne jest, więc pytanie: co stanie się z polskim Narodem, jeśli np.; za 10 czy 15 lat UE się rozpadnie, a my wysprzedamy do tego czasu 50 % naszego terytorium (przecież przez ostatnie 17 lat sprzedano bez polskiej wiedzy i zgody 30 % polskiej ziemi, przyp. 80 % majątku produkcyjnego, 85 % banków itd.), dokąd wtedy pójdziemy?


36

„Największy w dziejach rabunek pieniędzy”

,,Przełomowym momentem w procesie globalizacji, czyli
planowego wyniszczenia narodów, było podstępne przejęcie produkcji dolarów USA przez żydowskich bankierów.

Plan dokonania tego największego w dziejach rabunku przygotowany był na koniec 19-go wieku, ale dopiero w dniu 23 grudnia 1913 roku w Kongresie Amerykańskim, po
wyjeździe na święta Bożego Narodzenia większości członków Kongresu, grupka kongresmanów żydowskiego pochodzenia przeforsowała ustawę o przejęciu prawa emitowania dolarów przez kilka banków prywatnych, nazywając to ,,Federal Reserve Act”, na miejsce dotychczasowego Narodowego Aktu Bankowego.

Jak podkreślają znawcy tego zagadnienia, był to największy bandycki rabunek pieniędzy, jaki świat widział kiedykolwiek.

A więc, za wyliczone tu ukradzione z Polski pieniądze z samych tylko afer: alkoholowej i paliwowej można by wybudować przez Polaków w Polsce autostradę 4- krotnie
większą niż obwód kuli ziemskiej 160 tys km!

Te ogromne pieniądze z alkoholu to są pieniądze pierwotne, skierowane na  naukę, postęp naukowo techniczny, inwestycje, uległyby kilkunastokrotnemu powiększeniu. (Dlatego mamy tego wielkiego wspólnika, wczepionego pasożyta (jak przez wieki), w nasz żywy organizm - ,,starszego niby brata”).

Tak jest we wszystkich działaniach inwestycyjnych:
,,Pieniądze pierwotne” to klucz do pomyślnego rozwoju, dlatego wszystkie zainteresowane tym Narody pilnują by nie wpuścić konkurencji do międzynarodowego ,,podziału pracy”.

58

Otwarte Fundusze Emerytalne zagładą dla ZUS – u i Budżetu


Wszystkie rządy okresu „transformacji” mówią o ,,naprawie" Finansów publicznych. Jak ta naprawa ma wyglądać?

Opisana na stronach 39 – 40 ,,naprawa” - ,,prywatyzacja” przemysłu farmaceutycznego i handlu lekami, doprowadziła do wielkich problemów finansowych służby zdrowia, a także niedługo do całkowitej dezorganizacji i zniszczenia opieki zdrowotnej.

Problemem jest wyciągana zawyżona suma z Budżetu na ,,refundację lekarstw” w wysokości przynajmniej 5 miliardów złotych netto.

Główne składniki Finansów publicznych to: Budżet + ZUS.
Cyrkulacja pieniędzy pomiędzy tymi instytucjami i ludnością powoduje kilkukrotne powiększenie się pieniądza ,,netto”. 1zł netto = 5 – 11 zł brutto PKB.

Ażeby ,,naprawić” Finanse publiczne – zastosowano dalsze psucie -dalszy upust krwi (pieniędzy) - z Budżetu i ZUS-u– tym razem trzykrotnie większy na 15 MLD zł dla zagranicznych O.F.E.

Obowiązkowe dla ludności ubezpieczenia prywatne, które egzekwuje Państwo i przekazuje - netto - obcym prywatnym instytucjom finansowym.

66

To bydło wszystko popsuje...

Zwróć uwagę na wspólnotę interesów, jak jej strzegą, z jaką
misterną zaciekłością i nienawiścią niszczą Polskę. Niszczą nam szczególnie to co potrafimy zrobić w czym moglibyśmy konkurować, a nawet być lepsi od Niemców np.: stocznie. Przemysł stoczniowy zatrudniający ok. 10 tys. pracowników buduje kadłuby statków - montując w nich urządzenia produkowane w
ok. 1000 zakładów dających pracę w tych zakładach.

Tych 10 tys. pracowników stoczni i 200-300 tys. tych 1000 zakładów tworzą pieniądz pierwotny, który może być pomnożony nawet 10 krotnie przez budżet usługi -dając pieniądz wtórny. Upadek stoczni to dalsze bezrobocie i
pomniejszenie dochodów dla 2- 3 milionów ludzi.

I jeszcze ważniejsza sprawa -  odepchnięcie Polski od Morza.


Trwa wielka Miłość Żyda i Niemca.

Tym wielkim łącznikiem wampirskiej i wilkołaczej Miłości jest okradana Polska. Jeden jest wdzięczny drugiemu.
Żyd za uratowanie komunizmu i Żydów przy władzy, Niemiec jest wdzięczny za podarowanie kolonii ratującej im dobre życie.

Autor pisze w roku 1945, że niemiecki antysemityzm jest tylko drobną uciążliwością, w porównaniu z korzyściami, jakie wojna daje Żydom i przewiduje, że Żydzi wkrótce pogodzą się z Niemcami”.

69

PKB - Czarna Magia?
 Wielką gorączkę i wypieki u biznesmenów, biznesopodobnych, inteligentów, ćwierć-inteligentów, urzędników i in. wzbudzająniesprawiedliwe podatki.

Straty planu Balcerowicza to więcej niż straty poniesione w II Wojnie Światowej. Zniszczone zakłady - pozostały po nich gruz i złom.

Polska straciła ok. 50 procent PKB - produktu krajowego brutto.

Dwukrotny  spadek produkcji, ceny wyrobów krajowych wzrastają 2 krotnie! Wszystkie opłaty za prąd, gaz, wodę itd. - nawet kilkakrotnie! To jest ten wzrost PKB!

70

Pracownicy tych zniszczonych fabryk zajęli się zbieraniem złomu, i wszystkiego co dyrekcja nie sprzedała, mają pieniądze na gorzałę.

71

Ugruntowanie

Ugruntowanie wiadomości ekonomicznych:

W „Lekcjach” ekonomicznych - rozpoznaliśmy 2 rodzaje pieniędzy:

1). „Pieniądz niezbędny” - konieczny do funkcjonowania organizmu, jakim jest Państwo, rodzina, jednostka itd.

2). „Pieniądz luźny”
- przyrost PKB, ale -wolny od podatków NETTO możliwy do wyciągnięcia z Budżetu, lub zysk - wolny od podatków - netto.

Pytanie brzmi:
Jak z polskiego PKB wynoszącego (w r. 2000) 750 MLD zł można wyciągnąć w tym samym pieniądzu PKB 4 300
MLD zł ?
! Jak z naczynia mniejszego napełnić większe? W przypadku Polski naczynie mniejsze napełnia 6 razy większe naczynie dla obcych.
Tym fenomenem jest system finansowy państwa.

Co za takie pieniądze można zbudować?

Np.: program „Apollo” - lądowanie na księżycu?
Program Apollo kosztował USA w 1965 roku 65 MLD $. Jakie to były pieniądze?
Brutto, czy Netto? To były pieniądze Budżetowe - brutto PKB; ile to pieniędzy netto? Ok. dziesięć razy
mniej tzn. 6,5 MLD $ netto.

74

O współmierność chodzi...

„O współmierność chodzi, o współmierność norm i warunków życia”.

Mamy do czynienia z  inną wrogą cywilizacją nie mającą litości- ŻADNEJ SZANSY – nie zostawiają Żydzi!

- PRZEZ SETKI LAT FAŁSZOWANIA PIENIĘDZY ! o czym nam Polakom nie wolno wiedzieć – gdyż po to fałszują historię!

OBECNIE TEŻ PRZEZ 20 LAT FAŁSZUJĄ PIENIĄDZE.

I przez 60 lat fałszują historię! Dlaczego? Bo naród, który
stracił pamięć – traci życie. Abyśmy nie pamiętali o zbrodniczej ekonomii żydowskiej – która stała się główną przyczyną upadku w I Rzeczypospolitej.

My Polacy zapomnieliśmy - skąd się wziął upadek, nasza nędza i upodlenie w I Rzeczypospolitej i obecnie; utrata po kolei całego naszego dorobku narodowego. Zabrano nam pamięć i dlatego powtarzamy Lekcję historii od nowa, którą nasi przodkowie przerobili - opłacili krwią i niewolą.
Oni Żydzi nie zapomnieli – „swojej mądrości” - „skąd się wzięło ich bogactwo.

80

Acywilizacja

Państwo jako takie nie może być cywilizowane aż na
cztery sposoby.

Wdając się w mieszankę może stać się tylko acywilizacyjne, i wtedy grozi mu rozkład na wszystkie cztery strony. –


Ale gdy wszystko kotłuje się w koło nas i gdy grozi zguba cywilizacji łacińskiej, trzeba się zastanowić, czy się nie jest mimowolnym współ - pracownikiem sił. które nie poprzestaną bynajmniej na polityce, lecz wygnają nas także z pracowni naukowych i artystycznych.
---Albo cywilizacja łacińska odzyska życie publiczne i politykę, albostraci wszystko.

Cywilizacja wilkołaków. Wszyscy się jej boją!

Ludzkość a wraz z nią prawie cała inteligencja polska, jeżeli takowa istnieje – straciła rozum - ogłupiała; cały swój intelekt skupiła na współpracę na ,,porozumienie” z cywilizacją żydowską.

82

Im więcej Polacy i ludzkość ulega tym mistykom – tym gorzej dla niej, całe życie ziemskie przechodzi w ich ręce - we władzę „dzieci szatana”.

Na okres przejściowy do globalizacji - cywilizacja żydowska zbudowała w świecie Zachodnim i szczególnie w Polsce -
ACYWILIZACJĘ.

85

Cywilizacja  Miłości

„Nie wyprostujesz, jeśli nie przegniesz”
(Chińskie przysłowie)

Przeginam?  Nie, - prostuję! (Usiłuję sprostować).

Należałoby - zadać proste, najprostsze pytanie:

Jakby to zrobił nasz największy wróg? Hitler; Stalin?

Zrobiłby tak samo! Ale jak by mu się to udało???

A tu: „Bez wojny bez bitwy bez wystrzału” - osiągnięte wszystko ! terytoria; rynki zbytu, darmową siłę roboczą, i jeszcze - wdzięczność niewolnika ! – wobec swojego pana?

Teologia zniewolenia

Wielu katolików w Polsce słyszało o Teologii Wyzwolenia, a czy słyszał ktoś o Teologii Zniewolenia?

A czy jest taka Teologia Zniewolenia?


Nasz wielki Papież Jan Paweł II mówił o tworzeniu ,,cywilizacji miłości” - jako przeciwieństwa dla drugiej -,,cywilizacji śmierci” .

Obie te cywilizacje - nie istnieją w naturze – są to stworzone sztucznie - mieszaniny różnych cywilizacji - dla żydowskich celów.

Wg opisu prof. F. Konecznego - mieszaniny cywilizacji nie są trwałe – jedna cywilizacja walczy z drugą – aż ją zniszczy. Wygrywa cywilizacja bardziej podstępna, przebiegła, nie uznająca żadnych wspólnych zasad.

90

Na cywilizacji łacińskiej jest zbudowany Kościół Katolicki – walczący 2000 lat z Synagogą – zbudowaną przez żydowskie „misterium nieprawości”.

Zapytajmy w uproszczeniu: Po której stronie, stanął Papież pasterz owiec? Za cywilizacją owiec – łacińską (katolicką)?
Za żydowską -wilków? Za obiema? Tak za obiema! Ale zobaczmy efekty: Czy istnieje (może zaistnieć) - ,,Cywilizacja Miłości?

101
Misterium Miłości

Czy jest  granica: egoizmu - miłości własnej, a jednocześnie dla obcych: nienawiści, podstępności, bezczelności, podłości perfidii, totalnego zła?
Czy taka granica istnieje?
Nie ma ! – Misterium jest bez granic – fragmenty broszury M. Giertycha Wojna cywilizacji w Europie:
,,W ramach cywilizacji żydowskiej zbudowanej na Torze, powstało 5 różniących się religii, w zależności od uznawanych ksiąg z interpretacjami Prawa. F. Koneczny tak podsumowuje te religie:

(...) Pięć religii, ale brak im różnic teologicznych, które prowadziłyby do podziałów. Niezależnie od tradycji
ksiąg, które interpretują Torę, Żydzi tworzą jedną rodzinę połączoną mesjańską świadomością wybraństwa.
(...) Zazdrościmy Żydom ich wzajemnej wierności ponad wszelkimi konfliktami. Jednak ta różnica ma i drugą
stronę medalu, bowiem uważamy, że popierać winniśmy prawdę, dobro , sprawiedliwość, a nie rodaka dlatego tylko, że jest rodakiem.
Pięć różnych religii, ale brak różnic teologicznych.. Religie te oparte są na Starym Testamencie (Torze) oraz na Talmudzie.

Drugim pismem świętym dla Żydów ważniejszym niż Tora (Stary Testament) jest Talmud.


104

28/ ,,Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może
postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle”
” –Schulchan Aruch Choszen
Hamiszpat 348.
31/ ,,Wszystkie nasze przyrzeczenia, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące.. Nasze przysięgi i przyrzeczenia nie mają żadnej mocy wiążącej nas”
” –Schulchan Aruch, Edit I 36

...Ale dozwolone jest wtedy oszukać goja, ponieważoszukiwanie gojów podoba się Bogu w każdym czasie” ”. –Schulchan Aruch Orach Chaim 539.
Z katolickiego punktu widzenia wynika, że: Talmud idzie dalej w fałszerstwie niż Tora (sfałszowany już - StaryTestament)


107

Przekroczyć próg percepcji

Moja książka nie jest dziełem naukowym - jest to - „Elementarz dla wszystkich Sfer”– Co Każdy Polak wiedzieć powinien, czyli:
– Rzecz o Sprawach Ściemnianych...
Ekonomia: przybliżone wyliczenie pieniądza netto – i to w dodatku w większości - pieniądza kradzionego - to temat omijany przez ekonomistów, bojących się w ten sposób pomyśleć, gdyż nawet - matematyka – podana w ten
sposób - może być „antysemicka”.

Nie wolno „robić podziałów” - w taki sposób – gdyż trzeba „łączyć a nie dzielić”.

Zrozumienie tej - „ekonomii elementarnej” - nie powinno być trudne.
Podobnie wygląda sprawa z systemami finansowymi.
Dwa odrębne systemy finansowe stworzone przez różne cywilizacje muszą ze sobą walczyć.
Jeden system musi pożreć drugi; który wygra?

108

Wygra: bardziej bezwzględny, bardziej pazerny, bardziej podstępny, bardziej nieludzki, nie uznający żadnych zasad
moralnych – opisane w Lekcjach ekonomicznych, a także w rozdz. „Historia misternej Miłości”
- Encyklika papieża Benedykta XIV.

To jest zwycięski system finansowy żydowski, który operuje manipulacją procentem bankowym. System procentu zadłużającego przyjął się w krajach protestanckich i dawał
wielkie dochody bankierom, powodując nędzę ubogich.

Polska – zasobny kwitnący kraj wraz z napływem Żydów zamieniał się w ruinę. Wszystko po kolei „parszywiało”:
 - choroba parszywości, której nie widać : – LICHWA

Dlaczego ten lichwiarski oszukańczy żydowski system finansowy zwyciężył i zabił bezprocentowy system
katolicki?

Przekroczyć Próg Percepcji

Co stanowi granicę przyswajalności umysłu  dla chrześcijanina?

Nie możność zrozumienia, że człowiek może być Szatanem.

Co stanowi jeszcze większą barierę - granicę psychiczną dla chrześcijanina? Zrozumienie, że jest cywilizacja satanistyczna – Cywilizacja Śmierci – zbudowana przez Cywilizację żydowską.

113

Co może być najtrudniejsze do zrozumienia dla chrześcijanina?
 Że jest Cywilizacja Miłości – która również jest Cywilizacją Śmierci.
Wg F. Konecznego:
„Łatwiej zmienić religię, nazwisko, narodowość - niż cywilizację”.

Czy uczciwy człowiek dla osiągnięcia jakiegoś celu będzie się ukrywał: zmieniał, nazwiska, narodowości, religie?

Tu mamy coś większego: ukrywania się całej cywilizacji.

Judaizm jest bezkompromisowy –
nawet gdy głosi „miłość”.

Największym paradoksem w Polsce jest „misterium” - „bezproblemowego” - zmieszania cywilizacji.

I tym samym zmieszania religii tworząc – nowotwór – Judeochrześcijaństwo. Czy religia Judeochrześcijańska może działać przeciwko swojej cywilizacji?

114

Wydaje się, że jak każdy nowotwór tak judaizm działa na chrześcijaństwo jak zakażenie krwi - gangrena.

Kat chrześcijaństwa - szatański Judaizm - wszedł na ołtarz Chrystusowy – jako gospodarz, jako właściciel Kościoła.

Czy zmieniła się natura ludzka katów Żydów - tworzących Rewolucje bolszewicką, komunizm - a obecnym pokoleniem - wnuków tych katów, Żydów- tworzących Acywilizację?

W religii żydowskiej – wszystko zależy od człowieka – od Rabinów i Uczonych w Piśmie - wola jest zniewolona i
zniewolony rozum.

Dlatego, gdyż w judaizmie: „każde ludzkie zachowanie winno być podporządkowane przymusowi religijnemu, którego interpretacja zależy od ludzi sprawujących władzę”

115

Wielką kontrowersję wzbudza porównanie papieskiej Cywilizacji Miłości - z Acywilizacją (szambem) i Cywilizacją śmierci.

Jak katolik tak może myśleć?! Pomyślmy:

Cywilizacja "miłości" wymyśliła i posługuje się: Miłością Słowa i podłością Czynu.
Kościół poprzez „dialog” z Szatanem (Żydami) - stał się w rzeczywistości jego sługą.

Hierarchia jest na pierwszej linii zdrady narodowej.

Na żadną poważną debatę czy ocenę Państwa i sytuacji Narodu - Kościoła nie stać.
Stać Kościół co najwyżej na „wołanie na pustyni” - i co najwyżej na marginalną niewielką działalność charytatywną.


116

Jak było to wyliczone w Lekcjach ekonomicznych - „dla Polaków” przypada zaledwie 1/10 dochodu narodowego.
 I z tej części 1/10 nie wystarczającej na życie - „dla
Polaków” - prowadzona jest działalność charytatywna, dzielenie się wdowim groszem. Tym się wolno Kościołowi
zajmować. Marginalną pomocą biednych – dla biednych.

Co może być najtrudniejsze do zrozumienia dla chrześcijanina?

Że Cywilizacja Miłości – jest Cywilizacją Śmierci.


Czy „mistyczna” - Cywilizacja Miłości może być zabójcza?
To nie tylko wojna ekonomiczna - to również wojna biologiczna – mordowanie narodów wszelkimi sposobami (również mistycznymi).

Molestacja słowa – Miłości Słowa.

Po wygranych wyborach wszystko przychodziło do „normalności”: Podłości Czynu.

Mamy być zatruci trującymi lekarstwami i trującą aborcyjną żywnością.

119

Jest ciągłość!  Prawdziwe oblicze Planów jest diabelskie!

Prawie cała biała rasa ma zniknąć, a w szczególności wszyscy Słowianie. Środki techniczne na to pozwalają, jaki problem?!

Czy teraz rozumiesz Polaku co się wokół Ciebie dzieje? Masz zniknąć – wyparować ! Nie ma przypadku!

120

„Uczyń z nas niewolników - ale daj nam jeść”.

Nadchodzi nieuchronnie kryzys gospodarczy.

Zostanie osiągnięty ideał – judaizmu - podeptanie człowieczeństwa - rządy nad ludźmi (gojami) przez
absolutne upodlenie.

Dostojewski mówi:
„Na koniec ludzie złożą swą wolność u stóp kontrolera i powiedzą: ‘uczyń z nas niewolników, ale daj nam jeść’.

Podobnie w starożytnym Egipcie głodni ludzie błagali Józefa: „uczyń z nas niewolników, ale daj nam jeść”.
Obecnie: Mosiek woła ustami Solidarności:
„władzo daj nam żyć”.
Icek ustami OPZZ -u : „chcemy pracować, a nie strajkować”;

Obaj: Icek i Mosiek wołają: „władzo (Aronie) chcemy prywatyzacji, daj nam ‘partnera strategicznego’ - weź nas sprzedaj”, „daj żyć”, „chcemy pracować”; a nie strajkować.

Znajdujemy się pod absolutną władzą kontrolerów.

Każdy sam się zniewala, aby przypodobać się kontrolerom i mieć jedzenie.
Jedna wielka hydra mająca tysiące głów, ale jeden i ten sam mózg i jedną myśl. Każdy nieprawomyślny człowiek zostanie osamotniony i osaczony - zaatakowany przez całą Cywilizację żydowską i służących im inteligentnych idiotów.

Dlatego nie jest możliwe zorganizowanie odgórne.

Nie można liczyć na zorganizowanie odgórne. Nawet wybitne jednostki, nie są w stanie nic zdziałać.

Możliwe jest natomiast zorganizowanie oddolne.

Trzeba tylko uświadomić Polakom z czym mamy do czynienia

Żydzi zawsze byli zaraźliwą chorobą „wewnątrz” organizmów państwowych na podobieństwo DŻUMY i CHOLERY.

124

Mamy do czynienia z inną cywilizacją!
 Którą musimy zwalczyć! Pozbyć się tej choroby!

Przez całe wieki i tysiąclecia - Żydzi porównywani byli do wszelkich plag - wszelakich chorób – takich jak dżuma i cholera.

Jak sobie radziły narody gdy nie znali szczepionki na dżumę i cholerę?

Stosowały SEPARACJĘ I KWARANTANNĘ.
Odizolowanie zdrowych od chorych.
Takie wyjście zaleca medycyna, i zdrowy rozsądek. SEPARACJĘ, czyli wyjście z komunizmu przeprowadziły wszystkie kraje
komunistyczne są to :
 LUSTRACJA i DEKOMUNIZACJA,
oraz KWARANTANNĘ

odsunięcie komunistów od władzy na 15 lat.

126

Zarówno tych elit „przeklętych” - komunistycznych; jak i tych „błogosławionych” - solidarnościowych. Wszystkich!

Wiemy, czego Żydzi boją się najwięcej?
- Światła, Lustracji.
 Ale czego boją się jeszcze więcej?

Rozliczenia !

Cały majątek narodowy jest do odebrania.

127

Pospolite Ruszenie
Zorganizowanie oddolne

Nie jest możliwe zorganizowanie odgórne.

Możliwe jest natomiast zorganizowanie oddolne.

Polacy jeśli chcą przeżyć muszą odzyskać swoją cywilizację.

Trzeba by powtórzyć za prof. F. Konecznym – tylko w inny sposób:

„Albo cywilizacja łacińska odzyska - życie publiczne, politykę i RELIGIĘ (Autor K. P.), albo straci wszystko”.

Żaden naród nie przetrwał żydowskiej wilkołaczej „miłości”.

To już nie jest wojna cywilizacji - to wyżerka! Uczta! Orgia „miłości”! Musimy zatem nie płakać ! Nie wymiotować !
Nie mazgaić!

Jak się zorganizować:

Pospolite Ruszenie mogłoby powstać oddolnie tylko z Polaków, bez większych pieniędzy - działając medialnie niejako ,,na gębę” i posługując się ,,pocztą pantoflową”, wygrać wybory, spowodować dobrą organizację, utworzyć rząd.

Sposoby organizacji muszą być tajne:

Propozycja zorganizowania się w Pospolitym Ruszeniu – wsposób podany powyżej - może być taka na dzień dzisiejszy.

Partyzantka 1000 -lecia

Co o tym sądzisz? Czy jesteś w stanie coś zrobić? Może masz inna koncepcję odzyskania i budowania Państwa?

137

Podsumowanie

Szanowny Czytelniku co mnie zmusiło (pokusiło) do napisania tak niepoprawnej ( szkaradnej)  książki?

,,Obsmarowałem” wszystkie autorytety, wielkości, miłości, świętości, świątobliwości eminencje ekscelencje i inne święte miłości...Dlaczego taki brak szacunku i uniżoności do tych wszystkich „wielkości” ?

Pan Bóg może nie mieć względu na osoby, ale ja mały
marny - człowiek tak marnie cenię największe autorytety?

Straciłem ,,rozum” a może nie?

Przekroczyć próg percepcji

Przeczytaj Elementarz jeszcze raz
-------------------------------------------------------------------
Na tym kończę cytowanie FRAGMENTÓW książki pt: Remanent 2, czyli "Misterna Orgia Miłości" - autorstwa Kazimierza Pawlaka, (Kazimierz z Kęt).
Kreator stron internetowych - przetestuj