Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Służba Sądownicza - wymiar sprawiedliwości

WSPÓLNOTA FINANSOWA

(Solidarność Społeczna w Ekonomii i Polityce)

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

USTAWA – Służba Sądownicza

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców.

PRZEDMOWA

W przedmowie do przedstawiłem CEL, do którego dąży nasz tworzony oddolnie Ruch Społeczny, a jest nim zainstalowanie w Polsce nowego, zupełnie NOWEGO ustroju, od ZERA, czyli na ściernisku po „bankierach” i partyjnych oszustach.

Obejmuje on część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, gdzie skupiamy się na Ustawach, których jest trzynaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt USTAWY – Służba Sądownicza.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski – (projekt).

USTAWA

Władza Wykonawcza

Rozdział 1

Zasady ogólne

Art. 1.
Konstytucja Nowej Polski jest stosowana bezpośrednio, tak przez Służbę Sądowniczą jak i ogół mieszkańców Polski.

 Art. 2.
Niniejsza USTAWA obejmuje sprawy nie uregulowane przez Konstytucję Nowej Polski.

Art. 3.
Najwyższą Służbą Sądowniczą jest Pierwszy Prezes Trybunału Najwyższego

Art. 4.
Pierwszego Prezesa Trybunału Najwyższego mianuje Prezydent na wniosek Senatu, po
wcześniejszym porozumieniu z Marszałkiem Sejmu.

Art. 5.
Do ścisłej współpracy z Prezydentem wymiar sprawiedliwości, powołuje się Radę
Sędziowską, złożoną z dwunastu członków, powołanych spośród najstarszych wiekiem Sędziów o uznanym doświadczeniu w zawodzie sędziego.

Rozdział 2

Zasady organizacyjne

Art. 6.
Powołuje się następujące Działy wymiaru sprawiedliwości:

1. Trybunał Konstytucyjny.

2. Trybunał Stanu.

3. Trybunał Karny.

4. Trybunał do rozstrzygania sporów cywilnych.

Art. 7.
Zadania Pierwszego Prezesa Trybunału Najwyższego polegają na:

1. Zarządzaniu ogólnym Działami Wymiaru Sprawiedliwości

2. Przewodniczeniu Radzie Sędziowskiej.

Art. 8.
Zadania dla Trybunału Konstytucyjnego są następujące:

1. Rozpatrywanie sporów konstytucyjnych

2. Wydawanie wyroków w sprawach personalnych, dotyczących osób, które złamały przepisy Konstytucji Polski.

Art. 9.
Zadania dla Trybunału Karnego są następujące:

1. Rozpatrywanie skarg i wniosków, wynikających z rozpatrywania spraw w sądach niższego rzędu.

2. Rozpatrywanie odwołań  od wyroków sądowych.

Art. 10.
Zadania dla Trybunału do rozstrzygania sporów cywilnych polegają na:

1. Rozpatrywanie skarg i wniosków, wynikających z łamania prawa.

2. Wydawanie wyroków od wniesionych do sądu spraw cywilnych. 
Kreator stron internetowych - przetestuj