Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Służba Ustawodawcza

WSPÓLNOTA FINANSOWA

(Solidarność Społeczna w Ekonomii i Polityce)

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

USTAWA – Służba Ustawodawcza

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców

PRZEDMOWA

W przedmowie przedstawiam CEL, do którego dąży nasz tworzony oddolnie Ruch Społeczny, a jest nim zainstalowanie w Polsce nowego, zupełnie NOWEGO ustroju, od ZERA, czyli na ściernisku po „bankierach” i partyjnych oszustach.

Obejmuje on część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, skupiamy się więc na Ustawach, których jest trzynaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi,
przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt USTAWY – Służba Ustawodawcza

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski (projekt).

USTAWA

Służba Ustawodawcza

Rozdział 1

Zasady ogólne

Art. 1.
Konstytucja Nowej Polski jest stosowana bezpośrednio, tak przez Służbę Ustawodawczą jak i ogół mieszkańców Polski.

Art. 2.
Niniejsza USTAWA obejmuje sprawy nie uregulowane przez Konstytucję Nowej Polski.

Art. 3.
Najwyższą Służbą Ustawodawczą jest Sejm i Senat.

Art. 4.
Marszałek Sejmu sprawuje swój Urząd przy pomocy swoich zastępców i Kancelarii, którą zarządza Dyrektor Kancelarii Sejmu.

Rozdział 2

Zasady organizacyjne

Art. 6.
Służba ustawodawcza realizuje zadania dotyczące uchwalania Ustaw, Uchwał i Dezyderatów dla Służby Wykonawczej.

Art. 7.
Zadania Marszałka Sejmu i jego zastępców polegają na:

1. Prowadzeniu obrad Sejmu .

2. Ogólnym zarządzaniu Kancelarią Sejmu.

3. Konsultowaniu się z Prezydentem w najważniejszych sprawach ustrojowych Państwa.

Art. 8.
Podstawowym zadaniem Sejmu jest:

1. Gromadzeniem informacji od oddolnych podmiotów politycznych; zgromadzeń społecznych, a także pojedynczych obywateli o potrzebach społecznych

2. Bilansowanie tych potrzeb w powiązaniu z możliwościami ich zaspokojenia i uzgadnianiu ich wykonania z Rządem, czyli Radą Ministrów.

3. Zlecaniu wyspecjalizowanym ośrodkom legislacyjnym przygotowanie projektów ustaw, będących następnie przedmiotem obrad Sejmu.

4. Uzgadnianiu warunków finansowania tych potrzeb ze Służbą Finansową, czyli Centralną Komisją Finansową.

5. Powołaniu specjalnej Komisji Sejmowej do współpracy z CKF.

Rozdział 3.

Przepisy Prowadzenia obrad Sejmu

Art. 9.
Obrady Sejmu prowadzi Marszałek Sejmu lub jego zastępcy.

Art. 10.
W obradach Sejmu uczestniczą Ministrowie Rządu z głosem w sprawach, które są
przedmiotem obrad.

Art. 11.
Posłowie uczestniczą w obradach zwołanych przez Marszałka Sejmu jako osoby, na których ciąży obowiązek ustawodawczy, wynikający ze służby Społecznej.

Art. 12.
Wynagrodzenie za pełnienie służby poselskiej wynika z osobnej ustawy, której inicjatorem i pomysłodawcą jest Służba Finansowa, czyli Centralna Komisja Finansowa. Wynagrodzenie, co do jego wysokości wynika z wielokrotności płaconej obywatelom Dywidendy Społecznej, stosownie do rodzaju pełnionej służby. 
Kreator stron internetowych - przetestuj