Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Służba Wykonawcza

WSPÓLNOTA FINANSOWA

(Solidarność Społeczna w Ekonomii i Polityce)

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

USTAWA – Służba Wykonawcza

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców

PRZEDMOWA

W przedmowie przedstawiłem CEL, do którego dąży nasz tworzony oddolnie Ruch Społeczny, a jest nim zainstalowanie w Polsce nowego, zupełnie NOWEGO ustroju, od ZERA, czyli na ściernisku po „bankierach” i partyjnych oszustach.

Obejmuje on część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, gdzie skupiamy się na Ustawach, których jest trzynaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt USTAWY – Służba Wykonawcza.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski – (projekt).

USTAWA

Służba Wykonawcza

Rozdział 1

Zasady ogólne

Art. 1.
Konstytucja Nowej Polski jest stosowana bezpośrednio, tak przez Służbę Wykonawczą jak i ogół mieszkańców Polski.

Art. 2.
Niniejsza USTAWA obejmuje sprawy nie uregulowane przez Konstytucję Nowej Polski.

Art. 3.
Najwyższą Służbą Wykonawczą jest Prezydent.

Art. 4.
Prezydent sprawuje swój Urząd przez Prezesa Rady ministrów, który zarządza Radą Ministrów.

Art. 5.
Do ścisłej współpracy z Radą Ministrów Prezydent mianuje swego zastępcę, który
uczestniczy we wszystkich pracach Rady Ministrów z wyjątkiem możliwości głosowania w sprawach, należących do kompetencji Prezesa Rady Ministrów i Ministrów.

Rozdział 2

Zasady organizacyjne

Art. 6.
Powołuje się następujące Ministerstwa, podległe Prezesowi Rady Ministrów:

1. Ministerstwo Gospodarki.

2. Ministerstwo Finansów.

3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

4. Ministerstwo Spraw Wojskowych.

5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

6. Ministerstwo do Spraw Zdrowia.

7. Ministerstwo Szkolnictwa.

Art. 7.
Zadania Prezesa Rady Ministrów polegają na:

1. Prowadzeniu obrad Rady Ministrów.

2. Ogólnym zarządzaniu Radą Ministrów.

3. Konsultowaniu się z Prezydentem w najważniejszych sprawach ustrojowych Państwa.

Art. 8.
Zadania dla Ministerstwa Gospodarki są następujące:

1. Zbieranie i gromadzenie informacji o potrzebach społecznych w Państwie, a w szczególności potrzeb dotyczących:

a) zaopatrzenia w wodę,

b) zaopatrzenia w żywność,

c) zaopatrzenia w środki pieniężne (Dywidenda Społeczna),

d) zaopatrzenia w energię,

e) zaopatrzenia w łączność,

f) dostęp do lecznictwa i zapobieganiu utraty zdrowia.

Art. 9.
Zadania dla Ministerstwa Finansów są następujące:

1. Bilansowanie potrzeb finansowych w skali kraju i przedstawianie tych potrzeb Centralnej Komisji Finansowej.

2. Bilansowanie i organizowanie przedsięwzięć rozumianych jako potrzeby społeczne, a w szczególności:

  a) Finansowanie potrzeb zdrowotnych,

  b) Finansowanie gospodarki wynikającej z potrzeb przedstawianych przez Ministerstwo Gospodarki.

Art. 10.
Zadania dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa polegają na:

1. Współdziałaniu z Prezydentem w najważniejszych sprawach dla Państwa w zakresie polityki promocyjnej kraju i obsadzania stanowisk ambasadorów w obcych państwach.

2. Współdziałaniu z Prezydentem w sprawach obronności i spraw wojskowych.

Art. 11.
Zadania dla Ministerstwa Spraw Wojskowych polegają na:

1. Współdziałaniu z Prezydentem w sprawach obronności, a
w szczególności na:

  a)  Utrzymaniu porządku społecznego wynikającego z poszanowania Najwyższego Prawa, czyli Konstytucji.

  b)  Współdziałaniu z Prezydentem w zakresie obronności Państwa. 
Kreator stron internetowych - przetestuj